Response to Sheepcote Street TRO consultation 2018.pdf